Dictionar imobiliar

ACT

Document prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. Se identifica diferite categorii de acte:

Actul juridic civil – reprezinta o manifestare de vointa a unei personae sau a unui grup de persoane, avand ca scop crearea, modificarea sau de a stinge intre ele drepturi si obligatii.

Actul administrativ – reprezinta actul care emana de la organele administrative si care poate fi: normativ, cand prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, cand are drept scop nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.

Actul de administrare – reprezinta actul prin care un bun este facut producator de venituri fara a fi instrainat.

Act de dispozitie: – reprezinta prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunta la un drept (de exemplu: proprietate, gaj, uzufruct etc.).

Act procesual – reprezinta actul de dispozitie al organului judiciar.

Act procedural – reprezinta actul prin care se aduce la indeplinire actul procesual.

ARVUNA

Este o conventie accesorie vanzarii avand ca obiect o suma de bani pe care una din parti o da celeilalte parti cu ocazia incheierii unui contract de vanzare-cumparare, ca o garantie ca se va perfecta contractul.

AFINI

Persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot. Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot.

Afinitate-termen ce desemneaza legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt sot.

AMPRENTA LA SOL

Este suprafata construita la nivelul solului.

ANTECONTRACT

Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil.

AVANS

Suma de bani, parte din pretul unei marfi comercializate, platita cu anticipatie de beneficiar, suma care - in functie de prevederile contractului - poate fi pierduta de partea care nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.

BAZA DE CALCUL A VENITULUI

Este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului; se pot lua in considerare venitul solicitantul, venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului, sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei.

BIROU DE CARTE FUNCIARA

Compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

BUNURI COMUNE

Este un regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor. in conformitate cu Codul familiei, art. 30 si urm. Bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile fara a distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

CADASTRU

Sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. (art.1, L. 7/1996).

CARTE FUNCIARA(C.F.)

Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. Cartea funciara se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

CERTIFICAT DE URBANISM (C.U.)

Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului - spre exemplu: caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii etc.), precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

CERTIFICAT FISCAL

Document care se elibereaza de catre Directia Taxe si Impozite si care nu constituie titlu de proprietate, fiind dovada faptului ca vanzatorul nu are taxe sau impozite neplatite catre stat.

CLAUZA CONTRACTUALA

Stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.

CESIUNE

Transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. Acesta poate avea drepturi asupra salariului, primelor de asigurare, contractelor civile, comerciale sau de alta natura ale solicitantului.

De obicei, cesiunea drepturilor de creanta se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie, In caz de executare silita ca urmare a nerambursarii la scadenta a creditului, banca este in drept sa incaseze creanta cedata de persoana in cauza.

CREDIT IPOTECAR

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala. Creditul ipotecar va fi garantat prin ipoteci sau privilegii asupra imobilului, terenului sau constructiei - pentru care se acorda creditul.

CONCESIUNE

Operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat. Concesiunea poate fi acordata in forme diferite. Concesionarea se face in baza unui contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 99 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.

CONTRACT

Act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii.

Codul civil, in cap. I, II, t. III, cartea III, art. 948, precizeaza conditiile esentiale pentru validitatea contractelor: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.

CONTRACT DE COMISION

Contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent, sa incheie anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea operatiunii realizate.

CONTRACT DE COMODAT

Contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de al restitui in natura, in individualitatea sa. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral si de regula genereaza obligatii numai pentru comodator.

CONTRACT DE LOCATIUNE

Contract in baza caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar (chirias) folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator. Contractul de locatiune (inchiriere) este reglementat in cartea III, t. VII, cap. I, art. 1410 si urm. Codul civil. Legea prevede drepturile si obligatiile partilor contractante (ex. reparatiile urgente ce nu pot fi amanate cad in sarcina locatarului, iar in conditiile legii, cheltuielile efectuate vor fi scazute din pretul locatiunii).

CONTRACT DE SCHIMB

Este un contract prin care partile isi dau (transmit) reciproc proprietatea unui lucru pentru alt lucru (art. 1405, Codul civil).

CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE

Contract prin care una din parti, numita vanzator, stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator, care se obliga a plati, in schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani convenita ca pret al bunului vandut. gratuit, unilateral si de regula genereaza obligatii numai pentru comodator.

CORP CLADIRE

Parte componenta a unei cladiri, delimitata dupa urmatoarele criterii:

  • sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fata de si materialele de constructie a peretilor exteriori;
  • intrarea separata in cladire;
  • independenta si regimul diferit de inaltime fata de alte cladiri alaturate.

CREANTA

Act prin care se certifica dreptul creditorului de a primi la un anume termen, o suma de bani sau alte bunuri economice sau valori de la debitor. Creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor.

DEBITOR

Persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului marfuri sau sume de bani; datornic.

DOBANDA FLUCTUANTA / FIXA

Indica tipul dobanzii : fixa (ramane neschimbata pana la sfarsitul termenului) sau fluctuanta ( se modifica in functie de diferite criterii : evolutia pietei, indicii monetari europeni).

DREPT

Totalitatea regulilor de conduita stabilite sau sanctionate de stat si care sunt aduse la indeplinire prin forta de constrangere a statului. El a aparut din cele mai vechi timpuri, odata cu nevoia de aparare a unor valori sociale si a fost imbunatatit continuu de-a lungul dezvoltarii societatii umane. Sistemul dreptului se imparte pe ramuri, dupa specificul relatiilor sociale pe care le reglementeaza si, ca urmare, exista: drept penal, drept procesual penal, drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, drept administrativ, drept comercial, drept international.

DREPT DE ABITATIE

Drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste.

DREPT DE CREANTA

Exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.

DREPT DE IPOTECA

Drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui sar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.

DREPT DE PREEMTIUNE

Facilitate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

DREPT DE PROPRIETATE

Drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intr-o anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei existente.

DREPT DE PROPRIETATE PRIVATA

Drept apartinand numai persoanelor fizice care isi pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea privata, toate prerogativele dreptului de proprietate, adicaposesia, folosinta si dispozitia din putere proprie si in interesul satisfacerii nevoilor personale.

DREPT REAL

Dreptul absolut, adica opozabil tuturor, pe care titularul il exercita direct asupra bunului, fara a fi necesara interventia altor persoane.

DREPTURI REALE IMOBILIARE

Drepturi care au o existenta de sine statatoare in raport cu alte drepturi reale sau de creanta.

DREPTURI REALE IMOBILIARE ACCESORII

Drepturi reale imobiliare care servesc ca o garantie realaa unor drepturi de creanta si au o existenta juridica subordonata drepturilor reale imobiliare principale. Din acestea fac parte: ipoteca, amanetul si unele privilegii imobiliare.

DREPT DE SERVITUTE

Drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

DREPT DE SUPERFICIE

Drept real care consta in dreptul de proprietate pe care il are o persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

DREPT DE UZ

Este un drept de uzufruct limitat, care ii confera titularului sau posibilitatea de a-l folosi si de “a-i culege fructele” dar numai in masura in care sunt necesare pentru satisfacerea trebuintelor lui si ale familiei lui.

DREPT DE UZUFRUCT

Drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, precum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul, avand insa indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.

DUPLEX

Doua case adiacente construite in oglinda / Apartament construit pe doua niveluri.

ELIGIBILITATE

Suma de criterii si conditii pe care o indeplineste sau nu o persoana care solicita credit (se poate referi si la cererea de credit pe care aceasta persoana o depune).

ENTITATI DE BAZA CADASTRU

Entitatile de baza ale sistemului de evidenta a cadastrului general sunt parcela, constructia si proprietarul.

EVICTIUNE

Termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte, a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.

EVALUAREA IMOBILULUI

Banca nu acorda suma pe care o cere solicitantul, ci contravaloarea apartamentului care va fi cumparat; evaluatorul specializat este cel care apreciaza cat costa apartamentul si se poate intampla ca el sa stabileasca un pret mai mic decat cel pe care il cere vanzatorul.

EXTRAVILAN

Partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Document care se elibereaza de catre Birourile de Carte Funciara, pentru imobilele situate in raza teritoriala de activitate a acestora, fiind dovada faptului ca proprietarul (vanzatorul/donatorul) nu a mai instrainat sau ipotecat bunul imobil. Pentru eliberarea Certificatului de Sarcini este obligatoriu ca toate actele de baza sa fie transcrise in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare. Extrasul de Carte Funciara se elibereaza numai in cazul in care imobilul este intabulat in Cartea Funciara.

FOND FUNCIAR

Totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlurile pe baza carora sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judet, al Romaniei, etc.).

GAJ

Contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii.

GARANTIE

Obligatie in virtutea careia o persoana sau o institutie raspunde de ceva; mijloc legal prin care se asigura executarea unei obligatii (materiale).

Mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor (ex. clauza penala, arvuna etc.). In contractele comerciale internationale se acorda un rol important garantiilor, obligatiilor contractuale, care pot fi garantii personale si garantii reale.

GARANT

Persoana sau institutie care garanteaza cu averea sa pentru cineva sau ceva.

GIRANT

Persoana care accepta sa sustina solicitantul in contractarea creditului; creditul ipotecar a diminuat mult rolul girantilor, dar mai exista inca banci care cer si giranti; girantul poate garanta in favoarea solicitantului cu o suma de bani sau cu un alt imobil.

IMOBIL

Parcela de teren cu sau fara constructii.

INCHIRIERE

A lua sau a da in folosinta un bun, in schimbul unei chirii.

INOPOZABILITATE

Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.

INTABULARE

Procedura juridica prin care informatiile privind o proprietate imobiliara se inscriu (sau se actualizeaza) in cartea funciara.

INTRAVILAN

Partea din unitatea administrativ-teritoriala, legal delimitata, destinata construirii si habitatiei.

INTRAVILANUL LOCALITATII

Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.

IPOTECA

Garantie reala si accesorie care nu deposedeaza pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. Ea da posibilitatea creditorului sa urmareasca bunul pentru a primi creanta sa cu preferinta. Este reglementata in cartea III, t. XVIII, cap. II, art. 1746 si urm. Codul civil.

IPOTECA PE IMOBIL

Imobilul pentru care se ia creditul se ipotecheaza in favoarea bancii, astfel incat daca ratele si dobanzile nu mai sunt platite, banca ia apartamentul creditat.

LA ROSU

Reprezinta momentul cand se finalizeaza structura unei constructii (termenul provine din constructii; in trecut casele fiind construite din caramida, atunci cand se termina structura casei, acestea aveau culoarea rosie).

LIVING

(din engl "living room") In casele moderne livingul este camera de zi, sufrageria unde se desfasoara activitati formale sau de recreere.

LOCATIUNE

Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.

MANDAT

Este un contract in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

MOSTENITOR

Persoana care mosteneste sau urmeaza sa mosteneasca averea defunctului, avand drept la succesiune. Codul civil nu-l defineste pe mostenitor, insa in art. 650 arata categoriile de mostenitori si anume:

  • mostenitori legali (vin la mostenire in temeiul legii);
  • mostenitori testamentari (dobandesc mostenirea pe baza unui testament);
  • mostenitori contractuali (mostenesc in temeiul unui contract).

NULITATE

Reprezinta o sanctiune care lipseste actul juridic de efectele sale firesti sau de o parte a acestora atunci cand actul juridic a fost incheiat cu nerespectarea conditiilor de valabilitate sau cu incalcarea unor dispozitii legale imperative.

NUMEROTARE CADASTRALA

Operatiunea prin care se atribuie, dupa anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate si parcelelor din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale.

NUMEROTARE TOPOGRAFICA

(in cadastru) - operatia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.

PARCELA

Suprafata de teren situata intr-o unitate administrativ-teritoriala pe un amplasament bine stabilit , avand o singura categorie de folosinta si apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in indiviziune. Din punct de vedere economic, o parcela poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscala este o portiune a parcelei avand aceeasi clasificare calitativa.

PARTIDA CADASTRALA

Suma corpurilor de proprietate care apartin aceluiasi proprietar in cuprinsul unei unitati administrativ-teritoriale (comuna, oras sau municipiu).

PLAN CADASTRAL DE ANSAMBLU

Produs derivat obtinut prin generalizarea continutului planului cadastral de baza. Se intocmeste, de regula, pentru o unitate administrativ-teritoriale si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor si denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile teritoriilor administrative vecine.

PLAN CADASTRAL DE BAZA

Plan tematic intocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosinta a terenurilor si constructiile permanente.

PLAN TOPOGRAFIC

Reprezentare conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta. In Romania planul topografic se intocmeste in Sistemul de proiectie Stereografic 1970 si in Sistemul de referinta Marea Neagra 1975.

POSESOR

Persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.

PRMISIUNE DE CONTRACT

Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.

PROMISIUNE DE VANZARE

Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii da nastere: adica obligatie de a face si nu obligatie de a da, ( respectiv de a transfera proprietatea asa cum se intampla in cazul contractului ). Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii da nastere: adica obligatie de a face si nu obligatie de a da, ( respectiv de a transfera proprietatea asa cum se intampla in cazul contractului ).

PROBE

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

PROPRIETAR

Persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

PUBLICITATE IMOBILIARA

Sistem de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara.

PUNCTUL GEODEZIC

Elementul din reteaua geodezica materializat in teren, pozitionat prin coordonate in sistemele de referinta oficiale, inventariat dupa numar/denumire si cu fisa de descriere.

PUG

Proiectul urbanistic general, contine reglementarile urbanistice valabile la nivelul unui oras si care trebuie respectate in Autorizatia de Constructie.

PUD

Planul Urbanistic de Detaliu stabileste norme la nivelul unei strazi, unei piete sau a unui grup de terenuri si este documentul care specifica parametrii in care se poate construi.Contine normele pe care trebuie sa le respecte o constructie intr-o anumita zona: inaltimea maxima, procentul din teren ocupat de constructie, coeficientul de ocupare a terenului, retragerile minime admise, destinatie (locuinte, birouri, comert, industrie etc.).

PUD-ul este documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire.

Daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG si PUZ.

PUZ

Proiectul urbanistic zonal, contine reglementarile urbanistice valabile pentru o zona mai mare (aproximativ 10 ha) care nu este bine definita urbanistic (teren viran sau care a fost afectat de demolari masive).

Raport venit / rata lunara

Este raportul dintre venitul tau (sau al familiei) si cat trebuie sa dai bancii in fiecare luna si este exprimat printr-o cifra. In general, aceasta cifra e 2, ceea ce inseamna ca banca nu are voie sa iti ceara mai mult de jumatate din venitul pe o luna; se considera ca poti plati restul cheltuielilor (intretinere, hrana) cu jumatatea care iti ramane.

RATE FIXE / FLUCTUANTE

Se poate alege tipul de rata dorit : daca aceasta este fixa, va ramane neschimbata pe intreaga perioada; daca rata e fluctuanta este posibil sa fie mai mare in primele luni si sa scada treptat, sa fluctueze in functie de evolutia pietei sau sa fie mai mica la inceput si sa creasca pe parcurs.

REGISTRU CADASTRAL

Documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeaza datele cadastrale pentru evidentierea distincta in cadrul unitatii administrativ-teritoriale a situatiei corpurilor de proprietate si proprietarilor, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan - extravilan, etc.

REVOCARE

Este o sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.

REZILIERE

Termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neexecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.

SCADENT

Ajuns la termenul prevazut; care expira, care trebuie onorat.

SECTOR CADASTRAL

Diviziune tehnica cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale, delimitata de detalii liniare (cai de comunicatie, ape, diguri, etc.), care nu sufera modificari curente si care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.

SISTEMUL INFORMATIONAL AL CADASTRULUI

Organizarea de baze de date grafice si alfanumerice de evidenta tehnica, economica si juridica referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora.

SPATII COMUNE

Acele parti ale unei proprietati (teren, constructie care prin natura lor obliga pe proprietari la folosinta comuna: holurile blocurilor, terase, lifturi, alei etc.).

SUBROGATIE

Procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial) datoria debitorului dobandaste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.

SULTA

Suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb se numesc copermutanti ), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.In cazul contractului de schimb imobiliar sunt aplicabile regulile de la vanzare-cumparare cu luarea in considerare a unor exceptii prevazute de art.1407, 1408 Codul Civil. Sulta se poate intalni si la contractele de partaj voluntar sau la contractele de partaj intre fosti soti.

SUPRAFATA CONSTRUITA

Reprezinta suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafatele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct.

SUPRAFATA DESFASURATA

Reprezinta suma suprafetelor construite pentru toate nivelurile. Daca imobilul are numai parter, atunci suprafata desfasurata este suprafata amprentei la sol a constructiei. In cazul imobilelor cu mai multe niveluri, suprafata desfasurata este chiar suprafata construita. In acest caz, uneori, prin suprafata construita se intelege suprafata amprentei construictiei.

SUPRAFATA LOCUIBILA

Reprezinta suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.

SUPRAFATA UTILA

Reprezinta suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor din imobil (fara ziduri sau posibili stalpi interiori), asa cum este inscrisa in actul de proprietate sau in contractul de vanzare-cumparare. Ea cuprinde camere de zi, dormitoare, bai, WC-uri, bucatarii, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu cuprinde suprafata logiilor si a balcoanelor, nisele de radiatoare, precum si suprafetele ocupate de sobe si de cazane de baie. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei.

SUPRAFATA TOTALA

Reprezinta suma dintre suprafata utila si suprafata logiilor si a balcoanelor. Aceasta este nedefinita in Legea locuitei din Romania, dar am ales sa o introducem si sa o folosim pentru usurinta realizarii unor statistici nationale.

SUPRAFATA TOTALA TEREN

Reprezinta suma dintre suprafata de teren pe care se va realiza constructia (numita amprenta la sol) si suprafata de teren liber (curtea).

TESTAMENTUL

Act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de intregul sau patrimoniu sau parte din el, dupa incetarea sa din viaţa. Este unul din modurile de a instraina cu titlul gratuit proprietatea şi este reglementat in cartea III, t. II, cap. I, art. 800 şi urm. Codul civil.

Legea prevede ca, testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune pe timpul incetarii sale din viaţa, de tot sau parte din avutul sau.

TEREN

Intindere de pamant delimitata.

TERTI

Persoane complet straine de actul juridic, adica persoane carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.

URBANISM

Act prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

UTILITATI

Servicii de baza de care trebuie sa dispuna un imobil dat in folosinta: apa, canal, retea electrica, comunicatii, drumuri.

UZUFRUCT

Dreptul unei persoane (uzufructuar) de posesie si folosinta a unui bun care apartine altei persoane, cu obligatia de a conserva substanta bunului si de a le restitui proprietarului la incetarea uzufructului (vezi art.517-564 Cod Civil). Uzufructul poate fi constituit asupra oricaror bunuri neconsumptibile, dar si asupra bunurilor consumptibile.

Uzufructul este un drept temporar si se constituie prin vointa proprietarului. Abuzul de folosinta decade din drepturi pe beneficiarul uzufructului. Acesta poate renunta de buna vointa la dreptul sau.

Uzufructul se poate dobandi, de regula fie prin conventie, fie prin testament. Uzufructul conventional se poate constitui in doua moduri: fie prin instrainare, in cazul in care proprietarul bunului creeaza asupra bunului un drept de uzufruct, fie prin retentiune, in cazul in care o persoana transfera proprietatea asupra bunului sau, dar isi rezerva asupra-si dreptul de uzufruct.

VICII ASCUNSE

Desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut.


Ultimele oferte adaugate:

Vanzare

Apartament - 2 camere

Rhea Imobiliare ofera spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidecomandate, aflat la parterul unui imobil dispus pe 2 nivele, situat in...

Vezi mai multe detalii

Pret: 68.000 €